Welkom op de site van HSV ESOX


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben Rasenberg

31/10/1950 - 23/09/2019

Het is met groot verdriet en leed dat we plots afscheid moesten nemen van Ben.
Hij was een gepassioneerd visser en kern van ESOX.
Zijn woorden en daden zal niemand snel vergeten en hij zal altijd herinnert blijven als het gezicht van de vereniging.


Alles met betrekking tot vergunningen/ overige (aan)vragen zal spoedig worden opgepakt.
Bedankt voor uw begrip.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste sportvissers,
Welkom op onze nieuwe site van hengelsportvereniging ESOX hierin kunt u alles vinden wat
met onze hengelsportvereniging te maken heeft.
Nieuw op deze site is de reclame (rechts boven) indien u daar op klikt krijgt u direct inzage in
het bedrijf cq winkel van deze adverteerder. Om hieraan wat uitbreiding te geven verzoeken wij u
beleefd om advertenties, vragen hierover kunt u stellen aan (zie contact onder)

Veel visplezier..

Ben  (ESOX)  


Mededeling.

Beste sportvissers,
 
Hierbij informeren wij u over de uitvoering van een visstand-bemonstering in de
poldersloten van het Waterschap Brabantse Delta, in wateren van
hengelsportvereniging ESOX.


De wateren waarin dit wordt uitgevoerd zijn ,,De Schuddebeurs,, en    
,,De Schuivenoord Vlieten,,

Het betreft een monitoring in het kader van het aal-beheerplan: Over de
aanwezigheid van aal in het watertype “sloten” zijn nl weinig gegevens
beschikbaar vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dit watertype komt veel voor, maar smalle en vaak onbevaarbare sloten
worden slechts beperkt bemonsterd op vis.  Meestal blijft de bemonstering
beperkt tot de grotere hoofdwaterlopen en boezemwateren.

Voor modelberekeningen van de rode aal populatie in Nederland berusten
de gegevens van aal in sloten nog veelal op aannames, terwijl kleine (onbevaarbare)
sloten wel een aanzienlijk deel van het Nederlandse oppervlaktewater voor de
rekening neemt. 
Om gegevens van rode aal in sloten te verkrijgen, is Wageningen Marine
Research in 2013begonnen met een project voor de bemonstering van sloten.
Ieder jaar worden twee waterschappen geselecteerd voor deze polderbemonstering.

Dit jaar vindt de bemonstering plaats in de Waterschappen Hollandse Delta en
Brabantse Delta

Er zal in de periode van 23 tot en met 27 september van maandag tot vrijdag
overdag worden gevist vanuit een kleine boot met behulp van een elektrovis
aggregaat.

Per vistrek wordt circa 250 afgevist.   In principe wordt toegang tot de te
bemonsteren sloot verkregen vanaf  de weg (de locatie moet goed bereikbaar zijn met
de oplegger met boot).

De benodigde werkzaamheden worden door Wageningen Marine Research
(WMR) met medewerking van Bureau Waardenburg uitgevoerd in opdracht van
het Ministerie van LNV.  Na bevissing worden de gevangen vissen op soort
gedetermineerd en de lengte gemeten.

Vervolgens zullen alle vissen direct na het meten teruggezet worden in het
desbetreffende vangwater.

ESOX

                                                           *************************************************


Blauwalg in brandput Lage Zwaluwe


Onlangs is het water van de brandput aan de Vijverstraat in Lage Zwaluwe gecontroleerd.
Daarbij is gebleken dat er sprake is van blauwalg. Tijdens de hittegolf onlangs was er ook al
sprake van vissterfte.  De problemen steken elke zomer weer de kop op omdat de
waterhuishouding al vele jaren niet in orde is.

Bij hevige regenval spoelt rioolwater – dat zeer zuurstofarm is – via een overloop in de brandput
wat leidt tot vissterfte en blauwalg. Vanmorgen is er een waarschuwingsbord geplaatst.

Hopelijk komt er snel een einde aan deze problemen als het riool binnenkort in dit deel van
de Vijverstraat wordt vernieuwd.

Vanaf maandag 12 augustus wordt deze daartoe afgesloten.Hengelsportvereniging ESOX adviseert om niet met het water in contact te komen,
dus niet vissen !! en zeker niet de eentjes voeren met brood, deze laatste zorgt voor
een afname van het zuurstof-gehalte in het water.

Alvast bedankt.

ESOX    


                      Afgesloten gedeelte Ham.


                    Afgesloten gedeelte Ham.
 

  

        COLUMN

GIEBEL (Carassius auratus gibelio)

Leefomgeving.

Er is maar weinig bekend over de levenswijze van de Giebel. In grote
lijn komt deze waarschijnlijk overeen met de levenswijze van de
kroeskarper...  Wateren met een weelderige plantengroei en een
zachte modderige bodem hebben de voorkeur van de Giebel.

Hoewel de kroeskarper het liefst kleine, stilstaande wateren bewoont,
wordt de Giebel ook in plassen, meren en rivieren aangetroffen.
Zelfs onder marginale zuurstofomstandigheden kan de Giebel in
leven blijven.

Voortplanting.

De Giebel kan vanaf het 2e jaar geslachtsrijp zijn. Het aantal eieren kan
oplopen tot circa 400.000 per vis.  De paaitijd kan zich -afhankelijk van de
omstandigheden- over een lange periode uitstrekken.  De Giebel is in staat
voor grote aantallen nakomelingen te zorgen.

Op vijvers bleek bij afwezigheid van regulerende roofvis binnen enkele jaren
,,vergiebeling,, op te treden.  Het bestand bevatte toen een groot aantal
slecht groeiende exemplaren.

Naast de normale wijze van voortplanting, blijkt de Giebel over een alternatieve
strategie te beschikken ; Paairijpe vrouwtjesgiebels dringen zich tussen de
paaiende karpers (of kroeskarpers) en zetten hun eieren af.  Men stelde
daarbij vast dat de zaadcellen van de kroeskarper de eicellen van de Giebel
prikkelden om zich te gaan ontwikkelen. De zaadcellen dringen hiervoor de
eicel binnen, maar er vindt geen versmelting plaats zoals in het normale
voortplantingsproces. Er is daarom geen sprake van een bevruchting.

De eicellen bevatten daardoor uitsluitend vrouwelijke eigenschappen, met als
gevolg dat er ook alleen maar vrouwelijke nakomelingen uit worden geboren.
Deze zijn in uiterlijk en erfelijk opzicht precies gelijk aan de ouder-giebel.
Men noemt dit ook wel klonen.

Het lijkt aannemelijk dat deze unieke wijze van voortplanting (gynogenese) ertoe
heeft bijgedragen dat de Giebel zich in betrekkelijk korte tijd over grote delen van
Azie en Europa heeft kunnen verspreiden. Buiten de ,,hulp,, van de karper
en kroeskarper, bleek de Giebel zich ook cuccesvol te kunnen voortplanten met
behulp van de blankvoorn, zeelt, grote modderkruiper en zelfs de regenboogforel.

Voedsel.

Giebels stellen geen hoge eisen aan het voedselaanbod. Naast dierlijk voedsel als dierlijk
plankton, insectenlarven en kleine kreeftachtigen, eet de Giebel ook algen en
plantendelen.  In de winter stopt de voedselopname.

Groei en leeftijd.

Aan het eind van het eerste groeiseizoen bedraagt de lengte van de
Giebel 8 tot 10 cm.  Aan het eind van het 2e jaar bedraagt de lengte 18 tot 20 cm. 
Over de groei van de Giebel na het tweede levensjaar is weinig bekend, zelf heb ik
Giebels gevangen 4 jaar na de ontdekking van Giebels in die put van 30 tot 35 cm.Net als de roofblei is de Giebel bezig aan een opmars in de Nederlandse wateren.
In de Brandput in Lage Zwaluwe zitten er honderden en ook in Vloedspui zijn
meerdere exemplaren uitgezet.
De Giebel is en sterke vis (veel sterker dan de rietvoorn) bij de vangst van
een Giebel van 20 cm met men denken aan de vechtlust  van een regenboogforel.


 bera 2019

            
                                              

.